นางชนิตา ศรีวงศ์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่

099704
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
66
156
839
97488
4156
8425
99704

Your IP: 192.168.2.69
2018-03-23 04:45

ก.แรงงาน แต่งตั้ง อสร. กทม. เป็นตัวแทนนำบริการด้านแรงงานสู่ประชาชนในเมืองหลวง

Post on 02 ตุลาคม 2560
by phrae
ฮิต: 9

ก.แรงงาน แต่งตั้ง อสร. กทม. เป็นตัวแทนนำบริการด้านแรงงานสู่ประชาชนในเมืองหลวง

 

คณะอาสาสมัครแรงงาน ขอบคุณ ‘ปลัดแรงงาน’ที่สนับสนุนให้มี อสร.ในพื้นที่ กทม. เป็นตัวแทนกระทรวงแรงงานนำบริการด้านแรงงานไปสู่ประชาชนระดับชุมชนในกรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึง อาทิ การส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนแหล่งทุน ส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงาน สร้างเครือข่าย ที่เข้มแข็ง และมีหลักประกันทางสังคม เป็นต้น

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับนางสุจิน รุ่งสว่าง ประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งชาติและคณะจำนวน 60 คน ที่ได้เข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณที่สนับสนุนให้มีอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (อสร.กทม.) โดยกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มแรงงานนอกระบบเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐที่มีอยู่จำนวนมาก โดยการส่งเสริมด้านอาชีพ ส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ การส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง และมีหลักประกันความคุ้มครองทางสังคม

กระทรวงแรงงาน ได้ริเริ่มดำเนินโครงการจัดตั้งอาสาสมัครแรงงานกรุงเทพมหานคร (อสร.กทม.) ขึ้นในปี 2560 ซึ่งมีผู้สมัครจำนวน 228 คน ส่วนในปีงบประมาณ 2561 ได้มีแผนจะจัดประชุมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงแรงงานและชี้แจงหน้าที่แก่อาสาสมัครแรงงาน จากนั้นจะแต่งตั้งและจัดทำบัตรประจำตัวให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมต่อไป ปัจจุบันอาสาสมัครแรงงานอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ซึ่งบูรณาการทำงานภายใต้ระเบียบว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ.2548 โดยได้จัดตั้งในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนของกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่ในการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ด้านการประสานงาน ด้านการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานในระดับพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศจำนวน 12 ประเทศ 13 แห่ง ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทยในต่างประเทศ และประสานความช่วยเหลือด้านแรงงานระหว่างแรงงานไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ปัจจุบันมีอาสาสมัครแรงงานในส่วนภูมิภาค จำนวน 15,240 คน ในจำนวนนี้ได้รับค่าตอบแทน 7,255 คน ไม่ได้รับค่าตอบแทน 7,985 คน และอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ 872 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 16,112 คน